Stolica Apostolska 2012 - najważniejsze wydarzenia

 

 

STYCZEŃ

 

Akceptacja pozaliturgicznych celebracji Drogi Neokatechumenalnej. Dekret Papieskiej Rady ds. Świeckich ogłoszono 20 stycznia podczas audiencji członków Drogi u Benedykta XVI. Został wydany po 15 latach studiów w Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Dopełnia on zatwierdzoną w 2008 r. ostateczną wersję Statutów Drogi i zaakceptowaną w 2011 r. doktrynę zawartą w trzynastu tomach jej Dyrektorium Katechetycznego. Benedykt XVI zlecił jeszcze Kongregacji Nauki Wiary przebadanie Eucharystii sprawowanej w ramach Drogi Neokatechumenalnej pod kątem jej zgodności z doktryną i praktyką liturgiczną Kościoła. Podczas audiencji, mówiąc o możliwości sprawowania Eucharystii w małych grupach przez neokatechumenów papież zaznaczył, że musi być ona otwarta na wszystkich, którzy należą do Kościoła i nie może oddzielać od wspólnoty parafialnej.

 

Watykan zwalcza narkotyki, terroryzm i przestępczość międzynarodową. Stolica Apostolska, działając także w imieniu Państwa Miasta Watykańskiego, ratyfikowała 25 stycznia Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciw nielegalnemu handlowi narkotykami i substancjami psychotropowymi z 1988 r. Przystąpiła też do dwóch innych Konwencji: międzynarodowej w sprawie ścigania finansowania terroryzmu z 1999 r. i Narodów Zjednoczonych przeciw zorganizowanej przestępczości ponadnarodowej z 2000 r.

 

LUTY

 

Początek afery Vatileaks. Media opublikowały „zastrzeżone i poufne dokumenty” watykańskie, m.in. adresowane do papieża, przedstawiające w niekorzystnym świetle Kurię Rzymską i jej pracowników. Wszczęto w tej sprawie potrójne dochodzenie: karne (prowadzone przez promotora sprawiedliwości, czyli prokuratora Trybunału Państwa Miasta Watykańskiego), administracyjne (przez Sekretariat Stanu) oraz w ramach powołanej przez Benedykta XVI komisji kardynalskiej, w której skład weszli kardynałowie: Julián Herranz (przewodniczący), Jozef Tomko i Salvatore De Giorgi.

 

Czwarty konsystorz za pontyfikatu Benedykta XVI. 18 lutego papież kreował 22 nowych kardynałów, w tym 7 Włochów. Było wśród nich 10 szefów urzędów kurii rzymskiej, 9 biskupów kierujących ważnymi diecezjami na świecie oraz 3 zasłużonych dla Kościoła, którzy przekroczyli już 80. rok życia i nie będą należeli do grona elektorów podczas ewentualnego konklawe. Dzień wcześniej odbył się dzień modlitwy i refleksji kolegium kardynalskiego, z udziałem 133 purpuratów, na temat: „Głoszenie Ewangelii dziś, między missio ad gentes a nową ewangelizacją”.

 

MARZEC

 

Międzynarodowa Komisja Teologiczna opublikowała swój najnowszy dokument: „Teologia dzisiaj: perspektywy, zasady i kryteria”. Proponuje on m.in. kryteria metodologiczne dla teologii katolickiej, ujęte w trzech rozdziałach: 1. Teologia zakłada słuchanie Słowa Bożego przyjmowanego w wierze; 2. Realizowana jest w komunii Kościoła; 3. Zdaje sprawę z Bożej prawdy w perspektywie autentycznej mądrości.

 

Stolica Apostolska ekskomunikowała sektę dohnalowców. Chodzi o czterech byłych bazylianów – Eliaša Dohnala, Markijana Hitiuka, Metoděja Špiřika i Roberta Oberhausera - którzy samozwańczo ogłosili się biskupami, stając na czele tzw. Ukraińskiego Prawowiernego Kościoła Greckokatolickiego. Deklaracja Kongregacji Nauki Wiary z 29 marca wyjaśnia, że tzw. sekta dohnalowców bezprawnie używa określenia „katolicki” i przestrzegła wiernych przed przynależnością do tej grupy. Stwierdziła, że nie uznaje ważności ich święceń biskupich oraz wszelkich święceń, jakich duchowni ci udzielili albo udzielą w przyszłości.

 

KWIECIEŃ

 

Benedykt XVI skończył 85 lat. „Staję przed ostatnim etapem mego życia i nie wiem, co mnie czeka. Jednakże wiem, że jest Boże światło, wiem, że Pan zmartwychwstał, że Jego światło jest silniejsze niż wszelkie ciemności, że Boża dobroć jest silniejsza od wszelkiego zła tego świata. A to pomaga mi bezpiecznie iść naprzód” – powiedział papież podczas Mszy św. sprawowanej 16 kwietnia w kaplicy Paulińskiej Pałacu Apostolskiego. Kończąc 85 lat Benedykt XVI stał się najstarszym papieżem od stu lat (93-letni Leon XIII zmarł w 1903 r.).

 

Papieski widget. W siódmą rocznicę wyboru Benedykta XVI Stolica Apostolska uruchomiła 19 kwietnia nowy kanał informacji o działalności papieża. Widget to prosta aplikacja, którą można ściągać na własne portale, zyskując przydatne i stale aktualizowane narzędzie nawigacyjne dla własnych użytkowników. Watykański widget umożliwia dostęp do tekstów katechez, modlitwy Anioł Pański i Regina Caeli czy audiencji ogólnych, odnośnik do watykańskiego kanału YouTube czy Twitter. Aby umieścić na swojej stronie internetowej tę aplikację, należy wejść na stronę vatican.va, tam otworzyć okienko „widget vatican.va”, po czym przesłać e-mail z prośbą o wygenerowanie odpowiedniego kodu, a następnie wbudować otrzymane dane we własny portal.

 

MAJ

 

Kongregacja Nauki Wiary przypomniała 23 maja normy w sprawie rozpoznawania domniemanych objawień i wizji. Choć zostały one przyjęte już w 1978 r., to dopiero teraz ogłoszono je w innych językach niż łaciński. Stanowią one vademecum postępowania w przypadkach, kiedy docierają do biskupa informacje o domniemanych objawieniach czy wizjach prywatnych. Przedstawiają kryteria pozytywne i negatywne, które mają służyć określeniu wiarygodności zjawiska nadzwyczajnego. Ich zasadniczym celem jest obrona wiary ludu Bożego i unikanie upowszechniania się twierdzeń zaprzeczających nauce Kościoła czy wprost jej przeciwnych. By zyskać pewność moralną odnośnie do domniemanego faktu, konieczne jest rygorystyczne dochodzenie. Dotyczy ono badania równowagi psychicznej wizjonera, jego uczciwości, prawości życia, szczerości, łagodności wobec władzy kościelnej i zdolności powrotu do normalnego życia wiary. Muszą być m.in. wykluczone przypadki zbiorowej psychozy lub histerii. Dla uznania nadprzyrodzonego charakteru objawienia nie wystarczają nawrócenia, pomimo, że „trwałe i obfite owoce duchowe” mają swoje znaczenie. Orędzie otrzymane przez wizjonerów musi być zgodne z bezbłędną doktryną. Powodem do nieufności może być np. wyraźne poszukiwanie korzyści czy też czyny złe moralnie, popełnione przez wizjonera lub jego zwolenników podczas domniemanego objawienia czy w związku z nim.

 

Dymisja szefa „banku watykańskiego”. Rada Nadzorcza Instytutu Dzieł Religijnych (IOR) jednogłośnie uchwaliła 24 maja wotum nieufności wobec prezesa (od 2009 r.), prof. Ettore Gotti Tedeschi i zaleciła ustanie jego mandatu jako prezesa i członka Rady. Zdaniem watykanisty, Andrei Torniellego powodem zwolnienia włoskiego ekonomisty i bankiera były tarcia wewnętrzne w łonie Rady Nadzorczej oraz nowe ustawodawstwo „banku watykańskiego”, mające doprowadzić do wpisania Państwa Watykańskiego na międzynarodową „białą listę” krajów godnych zaufania w dziedzinie walki z procederem „prania brudnych pieniędzy”. W IOR jest 33 tys. kont – dwie trzecie należy do instytucji kościelnych i osób duchownych z Włoch, zaś na dalszych miejscach plasują się Polska, Francja, Hiszpania i Niemcy. Aby otworzyć konto w „banku watykańskim” trzeba być upoważnioną do tego osobą duchowną, świeckim pracownikiem Państwa Watykańskiego lub pracownikiem placówki dyplomatycznej przy Stolicy Apostolskiej. Klientami IOR jest około 15 tys. duchownych, w tym 1600 biskupów i większość kardynałów. 80 proc. zdeponowanych sum należy do fundacji, zakonów, konferencji episkopatów, kolegiów i klasztorów na całym świecie. Nowy szef „banku watykańskiego” może zostać mianowany w styczniu 2013 r. – zapowiedział jeden z członków Rady, Carl Anderson.

 

CZERWIEC

 

Przesłanie Benedykta XVI na Euro 2012. - Zachęcam, by te ważne zawody sportowe były przeżywane jako wyraz najszlachetniejszych dążeń i działań ludzkich, w duchu pokoju i szczerej radości – napisał Benedykt XVI w telegramie przesłanym na ręce abp. Józefa Michalika, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski na dwa dni przed rozpoczęciem Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, jakie odbywały się w dniach 8 czerwca - 1 lipca w Polsce i na Ukrainie. Wskazał, że piłka nożna jest „szkołą, która uczy szacunku dla drugiego, również sportowego przeciwnika, i osobistej ofiarności na rzecz dobra grupy, a także pozwala dostrzegać talenty każdego zawodnika w drużynie. Jednym słowem pomaga wznosić się ponad logikę indywidualizmu i egoizmu, która często charakteryzuje ludzkie odniesienia, ku logice braterstwa i miłości, która pozwala - na każdym poziomie - budować wspólnie społeczność promującą dobro wspólne wszystkich, którzy do niej należą”. Papież zapewnił o swojej modlitwie w intencji zawodników, kibiców i organizatorów Mistrzostw. Wyraził też uznanie dla przygotowań duszpasterskich – planowanych spotkań katechetycznych, modlitewnych i liturgicznych.

 

Preambuła doktrynalna dla lefebrystów. Prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard. William Levada przedstawił ją 13 czerwca przełożonemu generalnemu Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X, bp. Bernardowi Fellay. Od jej przyjęcia zależy włączenie Bractwa w struktury Kościoła katolickiego, przez przyznanie lefebrystom kanonicznego statutu prałatury personalnej. Mimo dalszych dyskusji, wyjaśnień i zmian w tekście Preambuła nie została dotychczas zaaprobowana przez Bractwo, które podkreśla, że nadal będzie walczyło o zdobycie Kościoła dla tradycji, tak jak ją rozumieją lefebryści. Jednocześnie bp Fellay skrytykował „kardynałów i biskupów, którzy nie prowadzą dusz do nieba, lecz błogosławią drogi prowadzące do piekła”, za które uznają m.in. wolność religijną, ekumenizm i dialog międzyreligijny. Nie chcą się też zgodzić na to, że Sobór Watykański II należy do tradycji oraz uznać ważności i prawomocności Mszy św. „posoborowej”.

 

Benedykt XVI modlił się 22 czerwca przy trumnie swego spowiednika. Był nim polski franciszkanin konwentualny, o. Mariusz Paczóski. Zmarł on 20 czerwca w wieku 77 lat po poważnej operacji chirurgicznej w Rzymie. Jego pogrzeb odbył się 22 czerwca w Niepokalanowie. Od 2000 r. pełnił posługę spowiednika zwyczajnego w Bazylice św. Piotra w Watykanie. Spowiadał tam po polsku, włosku, ukraińsku i słowacku. W 2005 r. został wybrany na urząd gwardiana (rektora) Kolegium Penitencjarzy Watykańskich, którym był do marca 2009 r. – Został spowiednikiem kard. Josepha Ratzingera, który przychodził do niego do kaplicy klasztoru albo do mieszkania. A później on chodził – po wyborze kard. Ratzingera na papieża – do Jego Świątobliwości jako jego spowiednik. Wykonywał ten obowiązek aż do śmierci – ujawnił KAI bp Marian Kruszyłowicz.

 

Wytyczne w sprawie promowania powołań do kapłaństwa. Opublikowała je 25 czerwca Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej. Dokument omawia aktualną sytuację powołaniową, wskazując, że wśród przyczyn współczesnego kryzysu powołań są demograficzny, rozbite rodziny, osłabienie praktyk religijnych, zaniedbania duszpasterskie, a przede wszystkim brak pozytywnego świadectwa kapłańskiego życia. Wytyczne zawierają też szereg sugestii dotyczących ożywienia duszpasterstwa powołaniowego. Zalecają m.in. powrót do sprawdzonych metod budzenia powołań, jak choćby grupy ministranckie czy niższe seminaria duchowne. Potwierdzają również rolę ruchów kościelnych, które jeszcze większą wagę powinny przywiązywać do kwestii powołaniowej. Nowością jest natomiast docenienie wolontariatu. To doświadczenie bezinteresownej służby dla wielu przyszłych kapłanów stało się istotnym okresem rozeznania – czytamy w watykańskim dokumencie.

 

LIPIEC

 

Nowy prefekt Kongregacji Nauki Wiary. Został nim 2 lipca Niemiec, 64-letni bp Gerhard Ludwig Müller. Wyniesiony do godności arcybiskupiej hierarcha jest jednocześnie przewodniczącym Papieskiej Komisji „Ecclesia Dei”, zajmującej się dialogiem z lefebrystami, Papieskiej Komisji Biblijnej i Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Jest on cenionym teologiem. Zajmował się głównie dialogiem ekumenicznym, chrześcijańską koncepcją objawienia i eklezjologią. Jego najważniejsze dzieło, 900-stronicowa katolicka teologia dogmatyczna, miało siedem wydań i zostało przetłumaczone na wiele języków. W latach 1998-2003 wchodził w skład Międzynarodowej Komisji Teologicznej, a w 2002 r. został biskupem Ratyzbony. W 2008 r. utworzył tam Instytut Benedykta XVI, którego celem jest publikacja dzieł wszystkich Josepha Ratzingera. Zamieszkał w dawnym mieszkaniu kard. Josepha Ratzingera przy Watykanie - papież przekazał mu je wraz z pozostałymi tam książkami.

 

Moneyval przyjął 5 lipca raport dotyczący wdrażania przez Stolicę Apostolską i Watykan mechanizmów zapobiegających praniu brudnych pieniędzy. Na 45 zaleceń, dotyczących przejrzystości finansowej i walki z „praniem brudnych pieniędzy”, wypełniły one 22, czyli 49 proc. Pozostałe 23 rekomendacje (51 proc.) Specjalny Komitet Ekspertów ds. Oceny Środków Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, powołany przez Radę Europy, ocenił jako „częściowo zgodne” lub „niezgodne” ze swymi wskazaniami. Stolica Apostolska, która stara się o wpisanie na „białą listę” krajów o najwyższej przejrzystości finansowej, „jest zadowolona z pozytywnych ocen ekspertów, a zarazem zamierza wprowadzać wymagane przez nich poprawki - oświadczył prał. Ettore Ballestrero, podsekretarz ds. stosunków z państwami w Sekretariacie Stanu.

 

SIERPIEŃ

 

Papież zakończył pisanie trzeciej części swej trylogii o „Jezusie z Nazaretu”. Tom poświęcony dzieciństwu Jezusa został wydany w listopadzie po włosku, niemiecku, angielsku, francusku, hiszpańsku, polsku i portugalsku. Dwa poprzednie tomy to: „Jezus z Nazaretu. Od chrztu w Jordanie do Przemienienia”, opublikowany w 2007 r. i „Jezus z Nazaretu. Od wjazdu do Jerozolimy do Zmartwychwstania”, który ukazał się cztery lata później.

 

Akt oskarżenia w aferze Vatileaks. Watykański wymiar sprawiedliwości wskazał 13 sierpnia dwóch winnych. Są nimi: papieski kamerdyner, Paolo Gabriele i pracujący w Sekretariacie Stanu informatyk, Claudio Sciarpelletti. Akt oskarżenia wskazuje, że Gabriele nie tylko wykradał i kopiował szereg dokumentów ściśle tajnych, ale także przeznaczony dla Ojca Świętego w darze czek na 100 tys. euro, bryłkę złota i wydanie Eneidy z 1581 r. Natomiast Sciarpelletti, którego nie uznano za wspólnika, miał mataczyć i utrudniać śledztwo. W procesach przed Trybunałem Państwa Miasta Watykańskiego Gabriele został skazany na 18 miesięcy pozbawienia wolności za kradzież dokumentów zastrzeżonych, zaś Sciarpelletti na dwa miesiące w zawieszeniu na pięć lat za matactwa w sprawie wycieku informacji zastrzeżonych. Obydwu Benedykt XVI ułaskawił 22 grudnia.

 

WRZESIEŃ

 

Politycy nurtu chrześcijańsko-demokratycznego z całego świata u Benedykta XVI. Do Watykanu 22 września przybyli m.in. szefowie europejskich rządów: Mariano Rajoy z Hiszpanii, Viktor Orbán z Węgier, Sali Berisha z Albanii, Enda Kenny z Irlandii i Antonis Samaras z Grecji. Papież podkreślił, że prawdziwy postęp społeczny nie może się obyć bez polityki prorodzinnej, tak na szczeblu krajowym, jak międzynarodowym. Chodzi o odwrócenie rosnącej tendencji do zamykania się jednostki w sobie, co stanowi źródło cierpienia i wyjałowienia tak w skali indywidualnej, jak i zbiorowej. Stąd szczególna rola chrześcijańskich polityków, którzy ożywieni wiarą powinni umieć „podać następnym pokoleniom motywy życia i nadziei”.

 

Stolica Apostolska przystąpiła 26 września do oenzetowskiej konwencji chroniącej dyplomatów. „Konwencja o zapobieganiu przestępstwom i karaniu sprawców przestępstw przeciwko osobom korzystającym z ochrony międzynarodowej, w tym przeciwko dyplomatom” to dokument pochodzący z lat 70. XX w. Sekretariat Stanu wyjaśnił, że przystąpienie do konwencji wpisuje się w działania na rzecz dostosowania watykańskich przepisów prawnych do standardów międzynarodowych.

 

PAŹDZIERNIK

 

Dwoje nowych doktorów Kościoła. Benedykt XVI ogłosił nimi 7 października świętych: Hildegardę z Bingen (1098-1179) z Niemiec i Jana z Awili (1500-1569) z Hiszpanii. Tym samym liczba osób, obdarzonych tym tytułem w Kościele katolickim, wzrośnie do 35, w tym 4 kobiet. Określa się nim tych świętych, którzy wnieśli znaczący wkład w pogłębienie zrozumienia misterium Boga i wydatnie powiększyli bogactwo doświadczenia chrześcijańskiego.

 

XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów. Obradowało ono w dniach 7-28 października i było poświęcone nowej ewangelizacji. Do Watykanu przybyło 262 ojców synodalnych. Była to największa liczba uczestników w 47-letnich dziejach tego spotkania przedstawicieli episkopatów z całego świata. Jego uczestnicy ogłosili Orędzie do Ludu Bożego i sformułowali 58 „Propozycji” do posynodalnej adhortacji apostolskiej. Konkretne postulaty ojców synodalnych zawarte są w „Propozycjach” przedstawionych papieżowi. Znalazła się wśród nich: propozycja opracowania kompendium głoszenia Ewangelii, które uczyłoby, jak prowadzić do spotkania z Chrystusem, i zawierało wytyczne dla formacji katolickich ewangelizatorów; sugestia, by Ojciec Święty rozważył stosowność utworzenia specjalnej komisji lub powierzył Papieskiej Radzie „Iustitia et Pax” zadanie monitorowania ataków na wolność religijną oraz gromadzenia ścisłych informacji na ten temat, aby bronić wolności sumienia; prośba do teologów o rozwijanie apologetyki, jakiej potrzebuje nowa ewangelizacja, oraz podejmowanie współczesnych wyzwań intelektualnych, bez czego nie ma dziś mowy o głoszeniu Ewangelii; apel o ewangelizowanie poprzez piękno liturgii i sztuki kościelnej. Większość postulatów dotyczyła odnowy tradycyjnego duszpasterstwa przez nadanie mu bardziej ewangelizacyjnego charakteru. – Synod był bardzo dynamiczny, a najważniejszym jego przesłaniem jest zachęta do dawania świadectwa o wierze przykładem własnego życia – podsumował dla KAI abp Tadeusz Kondrusiewicz z Białorusi.

 

Rozpoczęcie Roku Wiary. Trwa on od 11 października 2012 do 24 listopada 2013 r. Zgodnie z zamysłem Benedykta XVI ma on być okazją do autentycznego i nowego nawrócenia do Chrystusa oraz zaangażowania misyjnego na rzecz nowej ewangelizacji. Ma rozbudzić w wierzących dążenie do osobistego spotkania z Chrystusem oraz do wyznawania wiary w jej pełni, z ufnością i nadzieją. Papież zauważa, że Rok Wiary powinien wiązać się z ponownym odkryciem i studium podstawowych treści wiary. Dodaje że najbardziej współczesną syntezę znajdują one nauczaniu Soboru Watykańskiego II i w Katechizmie Kościoła Katolickiego. W Mszy św. inaugurującej obchody Roku Wiary wzięli udział prymas Wspólnoty Anglikańskiej, abp Rowan Williams i prawosławny patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I.

 

Po raz drugi wręczono Nagrodę Ratzingera. Z rąk Benedykta XVI „teologicznego Nobla” otrzymali 20 października francuski filozof i historyk myśli, 65-letni Rémi Brague oraz teolog i patrolog amerykański, 72-letni jezuita Brian Daley. Nagrodę, na którą oprócz dyplomu składa się czek na 50 tys. euro, przyznaje Watykańska Fundacja im. Josepha Ratzingera – Benedykta XVI.

 

Kanonizacja siedmiorga świętych. Zostali nimi ogłoszeni: francuski męczennik na Madagaskarze Jakub Berthieu (1838-1896); filipiński męczennik Piotr Calungsod (1654-1672); założyciel Pobożnego Stowarzyszenia Kapłanów i Świeckich oraz Zgromadzenia Ubogich Służebnic Świętej Rodziny z Nazaretu, włoski kapłan Jan Chrzciciel Piamarta (1841-1913); założycielka Zgromadzenia Sióstr od Niepokalanego Poczęcia Misjonarek Oświaty, hiszpańska zakonnica Maria Carmen Sallés y Barangueras (1848-1911); Amerykanka niemieckiego pochodzenia, pomagająca trędowatym na Hawajach, Marianna Cope (1838-1918); Indianka z Kanady Katarzyna (Kateri) Tekakwitha (1656-1680) i niemiecka, świecka stygmatyczka i mistyczka Anna Schäffer (1882-1925). Była to pierwsza kanonizacja dokonana prze Benedykta XVI według nowego rytuału, poza Mszą św.

 

LISTOPAD

 

Benedykt XVI ustanowił Papieską Akademię Latinitas (Języka i Kultury Łacińskiej). Jej celem jest krzewienie używania i znajomości tego języka zarówno w środowisku kościelnym, jak i świeckim, a więc także w edukacji szkolnej. Jej pierwszym zadaniem będzie przywrócenie obowiązkowej nauki łaciny w seminariach duchownych. Została ona utworzona „ad experimentum” na okres pięciu lat i będzie działać pod patronatem Papieskiej Rady ds. Kultury. Jest to dwunasta akademia papieska. Kierowanie Akademią papież powierzył włoskiemu latyniście prof. Ivano Dionigiemu, rektorowi Uniwersytetu Bolońskiego. Dołączą do niej jako członkowie honorowi wybitni naukowcy z różnych krajów świata. – Dlaczego łacina? Dlaczego greka i klasycy? Zasadniczo z trzech powodów. Pierwszym jest ochrona dóbr kultury. Chodzi tu o los kultury. Drugi: greka i łacina pomagają nam dobrze się wysławiać. Trzeci: klasycy pomagają nam prawidłowo myśleć, to ich najcenniejsza spuścizna – tłumaczy prof. Dionigi.

 

Piąty konsystorz Benedykta XVI. Papież kreował 24 listopada sześciu nowych kardynałów. Po raz pierwszy od 1927 r. nie ma wśród nich ani jednego Włocha. Poza tym po raz pierwszy od 1924 r. wszyscy są spoza Europy – z obu Ameryk, Afryki i Azji. W gronie tym jest dwóch zwierzchników katolickich Kościołów wschodnich. Łącznie Benedykt XVI wyniósł do godności kardynalskiej już 90 duchownych.

 

GRUDZIEŃ

 

Papież wydał postanowienia dotyczące organizacji pracy charytatywnej Kościoła. Jego list apostolski-motu proprio „Intima Ecclesiae natura” został ogłoszony 1 grudnia. Benedykt XVI przypomniał, że działalność charytatywna należy do istoty misji Kościoła. Należy zatem zadbać, aby rzeczywiście spełniała tę funkcję. Prawo kanoniczne zawiera pod tym względem pewne luki. Dlatego nowe normy precyzują obowiązki biskupów względem charytatywnych dzieł Kościoła, mają zagwarantować, by praca ta odbywała się zgodnie w wymogami nauki Kościoła, intencjami wiernych oraz aby respektowano normy władz świeckich.

 

Benedykt XVI „ćwierka” na Twitterze. Pierwszy wpis pojawił się 12 grudnia: „Drodzy przyjaciele, z radością łączę się z wami przez Twittera. Dziękuję za wasze liczne odpowiedzi. Z serca wam błogosławię”. Papieski profil ma osiem wersji językowych, w tym polską. Po pięciu dniach jego funkcjonowania liczba obserwujących wpisy Benedykta XVI przekroczyła 2 mln. Większość z nich (60 proc.) jest języka angielskiego. Polacy, podobnie jak użytkownicy języka niemieckiego, to zaledwie 1 proc. śledzących wpisy papieża. Obecność Ojca Świętego na Twitterze jest zachętą dla chrześcijan, aby ich głos był obecny w przestrzeni publicznej - powiedział prał. Paul Tighe, sekretarz Papieskiej Rady ds. Środków Przekazu.

 

Artykuł papieża w „Financial Times”. Ukazał się on 20 grudnia. Tekst powstał w odpowiedzi na prośbę brytyjskiego dziennika, który po niedawnym omówieniu książki Benedykta XVI o dzieciństwie Jezusa poprosił go o komentarz na temat Bożego Narodzenia. – Niech Boże Narodzenie będzie czasem radości, ale także refleksji nad naszym sposobem życia, rachunkiem sumienia w obliczu narodzin tego Dzieciątka, które na zawsze zmieniło dzieje świata – napisał papież. Zaznaczył, że narodzenie Chrystusa jest wyzwaniem do przemyślenia na nowo naszych priorytetów, wartości, samego sposobu życia. Dodał, że w Ewangelii chrześcijanie znajdują natchnienie do życia codziennego i zaangażowanie w sprawy tego świata – czy to w parlamencie, czy na giełdzie. „Chrześcijanie nie powinni uciekać ze świata, ale przeciwnie, winni angażować się w nim. Lecz ich włączenie się do polityki i gospodarki winno przekraczać każdą formę ideologii” – wskazał Benedykt XVI.

 

Paweł Bieliński